1. OBR-GYM je určen ke sportovnímu vyžití, každý návštěvník je povinen si řádně přečíst provozní řád, který je k dispozici při vstupu do gymu nebo na webu. Vstupem do gymu bere provozní řád na vědomí. Je zakázáno cvičení dětí do 14let bez doprovodu dospělé osoby.
 2. OBR-GYM je přístupný denně NEPŘETRŽITĚ.
 3. Vstup do gymu je možný jen se zaplaceným měsíčním předplatném nebo po zaplacení jednorázového vstupného. Způsob plateb je vyvěšen v prostorách posilovny nebo na webu obrgym.cz
 4. Vstup do gymu je povolen pouze po odložení obuvi do botníku který je umístěn u vstupu. Pohyb v gymu je povolen v čisté a kvalitní obuvi určené pro cvičení a ve vhodném čistém sportovním oblečení.
 5. Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích, působením potu.
 6. Při cvičení s nakládacími činkami je cvičenec povinen používat uzávěry os činek.
 7. Po ukončení cviku , je cvičenec povinen uvést prostor do původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo. Hlídat ostatní zda toto dodržují.
 8. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů a finanční hotovosti je v prostorách posilovny na svoje vlastní riziko.
 9. V prostorách gymu platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a nápojů alkoholických. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor posilovny zakázán.
 10. Návštěvník přítomný v gymu neruší ostatní při cvičení ( např. hlasité rádio, televize atd) , je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím. S používanými stroji a zátěžemi nakládá šetrně a ohleduplně.
 11. Pro potřeby první pomoci je v prostoru OBR-GYMU lékárnička. Užívejte lékárničku pouze v nutných případech.
 12. Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru posilovny za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit p. Doubalovi ( tel. 733 484 999), nebo některé z odpovědných osob.
 13. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor gymu.
 14. Cvičenci v prostorách posilovny užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit p Doubalovi ( tel. 733 484 999 ) , nebo některé z odpovědných osob. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno. Dále je zakázáno používání venkovního workoutového hřiště (prostor před vstupem do posilovny).
 15. Cvičenci jsou povinni před opuštěním prostor obr-gymu po sobě uklidit,  zhasnout světla, zavřít okna, vypnout radia , televizi a v nočních hodinách zamknout branku.
 16. Kontrola, promazání a čištění strojů probíhá dle požadavků výrobce 1x měsíčně nebo dle potřeby. Kontrolu provádí pouze zodpovědná osoba. Není dovoleno nepovolaným osobám provádět jakékoliv opravy a úpravy strojů včetně jeho promazání.
 17. Vnitřní a venkovní prostor je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti cvičících a prevence kriminality .
 18. V případě nevědomosti s nářadím, nebo stroji, požádejte o pomoc zkušenějšího cvičence nebo si prostudujte návod na použití který je na daném stroji umístěn.
 19. V případě zájemců o jednorázové cvičení umožní měsíční předplatitel cvičení pouze za Vaší přítomnosti. Předplatitel nesmí půjčovat čip jiným osobám (neplatícím).
 20. vičenec nedodržující provozní řád může být z posilovny vykázán a mohou mu být odebrány klíče , čip a zamezen vstup do posilovny. Bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.